Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.virtualnibeh.cz vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti UP Holding Business, s.r.o., IČ: 06026613, se sídlem Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00, Praha 10 (dále jen „společnost“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.virtualnibeh.cz (dále jen „VOP“).

 

I.Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

II. Uzavření Smlouvy mezi společností a zákazníkem

  1. je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,
  4. se před zahájením užívání internetového portálu www.virtualnibeh.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

III. Změna a Storno Objednávky

IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

V. Cena Nákupu a platební podmínky

VI. Odpovědnost a záruky

VII. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

VIII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

IX. Doručování a převzetí

X. Závěrečná ustanovení

XII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Obchodní podmínky  |  Ochrana osobních údajů